POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CELÓW MARKETINGOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CELÓW MARKETINGOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w
przejrzysty sposób przedstawić Tobie w jaki sposób z nich korzystamy.
Od 25 maja 2018 roku rozpoczną stosowanie nowe europejskie przepisy o ochronie danych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)  („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy Ciebie poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a więc danych osobowych, które nam podajesz w ramach formularza aplikacyjnego i Twojego CV kandydując do nas o pracę / współpracę i  zasadach ich przetwarzania w ramach procesu rekrutacyjnego po dniu 25 maja 2018 roku.

Niniejsza Polityka Prywatności przygotowana przez Chopin Airport Development sp. z o.o. z siedzibąprzy ul. Żwirki i Wigury 9, 00-906 w Warszawie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 47774 (dalej jako „Administrator”, „CAD”, lub „my”, „nas”) jest skierowana do osób zainteresowanych ofertą naszych hoteli. Jako administrator Twoich danych przetwarzamy je do celów marketingu bezpośredniego CAD, w tym prezentowania usług i produktów oferowanych przez CAD.

Złożenie aplikacji za pomocą tego systemu skutkuje wzięciem udziału w procesie rekrutacyjnym na dane stanowisko, a w konsekwencji Administrator uzyska podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych na cele związane z tym procesem rekrutacyjnym – a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – również na przyszłe procesy rekrutacyjne prowadzone przez Spółkę.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie są poszczególne reguły przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, w tym Twoje prawa, możesz kliknąć w spis treści Polityki Prywatności poniżej:

 1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe i jak się z nami skontaktować ? (Administrator)
 2. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 3. Informacja o wymogu podania danych osobowych.
 4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?
 5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 6. . Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 7. Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?
 8. Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe i jak się z nami skontaktować ?

Administratorem danych osobowych jest Chopin Airport Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9, 00-906 w Warszawie. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@chopinad.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możesz się skontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail iod@chopinad.pl lub pisemnie na adres i dane Administratora wskazane powyżej.

2. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

CAD może przetwarzać powyżej podane Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego CAD, w tym prezentowania usług i produktów oferowanych przez CAD – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

3. Informacja o wymogu podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w ww. celach marketingowych jest dobrowolne. Brak ich podania spowoduje niemożność realizacji celu przetwarzania.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji których dane te są przetwarzane, tj. przez okres prowadzenia działań marketingowych lub do momentu wyrażenie przez Ciebie sprzeciwu, złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania czy usunięcie danych

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe nazlecenie Administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z CAD partnerom, w ramach 2 wykonywania przez nich czynności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora..
 2. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
 3. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

6. . Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W przypadku przekazywania Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarią w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator je przekazuje wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2.) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

7. Jakie masz prawa wobec danych osobowych ?

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz te dane przesłać te dane innemu administratorowi danych
 4. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie w jakim przetwarzanie związane jest z takim marketingiem.
 5. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danychosobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub
bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).